Privacy Statement

Dit document behoort toe aan;

Thuis V.O.F.
Kamer van koophandel: 53311310


Verantwoordelijke

Binnen Thuis V.O.F. worden uw persoonlijke gegevens en persoonsgegevens verzameld en vastgelegd in uw (elektronische) ( dossier. Dit is noodzakelijk om onze zorg- en/of hulpverlening aan u mogelijk te maken. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige relevante wet- en regelgeving. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. In dit statement informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Thuis V.O.F. is zogeheten verantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat Thuis V.O.F. beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.


Persoonsgegevens

Voor het leveren van goede zorg- en/of hulpverlening is het noodzakelijk dat uw zorgaanbieder uw persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Medische hulpverleners zijn verplicht een medisch dossier in te richten. In dit dossier worden alleen gegevens over uw gezondheid en de behandeling opgenomen die voor een goede zorg- en hulpverlening noodzakelijk zijn.

Wanneer Thuis V.O.F. uw gegevens voor andere dan bovengenoemde doelen wil gebruiken, kan dat alleen als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Thuis V.O.F. gebruikt uw: naam, geslacht, geboortedatum, adres, woonplaats, BSNnummer, telefoonnummer, e-mailadres, rekeningnummer, nationaliteit, medicatie, relevante medische gegevens, gegevens over de indicatie/hulpvraag, gegevens voor invullen persoonlijk leefplan, financiële gegevens, gegevens over de verzekeringsmaatschappij / zorginstelling / zorgkantoor / gemeente.


Grondslag verwerking

Thuis V.O.F. mag uw persoonsgegevens alleen verwerken indien:

  1. u voor de verwerking uw ondubbelzinnige toestemming heeft verleend. Voor gegevens die betrekking op uw gezondheid hebben is uitdrukkelijke toestemming vereist;
  2. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of voor het nemen van precontractuele maatregelen op uw verzoek voor zover die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
  3. de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan Thuis V.O.F. onderworpen is;
  4. de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal van u of een ander natuurlijk persoon;
  5. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Thuis V.O.F. of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij uw belang of uw fundamentele rechten en vrijheden, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zwaarder wegen.

Het verwerken van de persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met u aan te gaan. Zonder deze persoonsgegevens zijn wij niet in staat om onze diensten aan u te leveren en onze overige verplichtingen aan u na te komen.

Het verwerken van de persoonsgegevens is een wettelijke verplichting van uw zorgaanbieder. Zonder deze persoonsgegevens zijn wij niet instaat om te voldoen aan onze wettelijke verplichting. U bent verplicht de persoonsgegevens te verstrekken.


Uw rechten

U heeft het recht op inzage van uw persoonlijk dossier in bijzijn van een begeleider en recht op een afschrift van het persoonlijk leefplan, onderzoek en adviesverslagen die Thuis V.O.F. van u heeft verwerkt. Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kunt u bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde. Thuis V.O.F. zal uw verzoeken zo snel mogelijk inwilligen. U wordt binnen 4 weken schriftelijk geïnformeerd over het al dan niet toewijzen van uw verzoek. U kunt uw schriftelijke verzoek zenden aan Thuis V.O.F. waarvan de contactgegevens hieronder te vinden zijn.

Thuis V.O.F.
T.a.v. M. Harink
Knuvendijk 1
8151 PM Lemelerveld


Bewaartermijn

Thuis V.O.F. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking, tenzij er een wettelijke langere bewaartermijn geldt.


Medische informatie

Zorgverleners mogen medische informatie delen met andere zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij de zorg en begeleiding. Dit mag alleen als die informatie noodzakelijk is voor hun werk. U hoeft daarvoor geen toestemming te geven. U kunt er wel bezwaar tegen maken. Dan mag uw zorgverlener geen informatie meer doorgeven aan andere zorgverleners.

Uw gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim: de zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht. Andere hulpverleners en medewerkers van zorginstellingen vallen niet onder het medisch beroepsgeheim. Maar zorginstellingen hebben een zorgplicht om uw gegevens te beschermen. Andere hulpverleners kunnen ook een geheimhoudingsplicht hebben; die staat dan in hun beroepscode. Dit geldt bijvoorbeeld voor maatschappelijk werkers en ergotherapeuten.


Beveiliging persoonsgegevens

Thuis V.O.F. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen elke andere vorm van onrechtmatige verwerking.


Vragen

Indien u vragen heeft over de privacy, dan kunt u deze altijd stellen. Dit kan telefonisch 0572-745789, via de e-mail info@thuislemelerveld.nl of op de locatie van Thuis V.O.F. zelf. Thuis V.O.F. zal uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.


Klachten

Mocht u van mening zijn dat wij uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze hebben verwerkt en wij geen of onvoldoende gehoor hebben gegeven aan uw bezwaren, dan kunt u een klacht indienen bij

1 - de klachtenfunctionaris

         Thuis V.O.F.
         T.a.v. De klachtenfunctionaris
         Knuvendijk 1
         8151 PM Lemelerveld

2 - de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijziging van Privacy Statement

Thuis V.O.F. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij adviseren u daarom regelmatig dit Privacy Statement te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.